Πα. Σεπ 22nd, 2023

TRIKALATV.GR

Πανελλαδικό δίκτυο

Ψηφοδέλτιο στα Τρίκαλα κατεβάζει η “Δημοκρατική Πατριωτική Ενότητα”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ >>

Τὸ Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ καὶ ἡ πολιτικὴ ἔκφρασή του Ἀλήθεια, προσέρχονται στοὺς ἐθνικούς, κοινωνικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ φέρνοντας μία νέα Πολιτειακὴ πρόταση· γιὰ τὴν ἀκομμάτιστη καὶ αὐθεντικὴ Δημοκρατία τῶν Πολιτῶν, μὲ ἀναφορὰ στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ἑλληνίδα Πατρίδα, στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη κι Ἐκκλησία, στὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ στὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση.

  1. 1. Σὲπρόσφατη σύσκεψη μελῶν τοῦ Δικτύου λληνισμο Τρικάλων (ΔΕΤ) διεξήχθη συζήτηση γιὰ τὸν καταρτισμὸ τοῦ Κοινοῦ Ψηφοδελτίου καὶ τὸν προεκλογικὸ ἀγῶνα τῆς Δημοκρατικῆς Πατριωτικῆς Ἑνότητας (ΔΠΕ) ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν τῆς 21ης Μαΐου 2023. Ἀποφασίστηκε νὰ ἐπιδιωχθεῖ ἡ σύγκληση κοινῆς διασκέψεως τῶν μελῶν ὅλων τῶν συμπαρατασσομένων φορέων τῆς ΔΠΕ τοῦ Νομοῦ Τρικάλων.

Τὴν Κυριακὴ (2-4-2023) ἐπισκέφθηκε τὴν πόλη μας ὁ κ. Ἀργύρης Νταλιάνης, καρδιολόγος, μέλος τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Δημοκρατικῆς Πατριωτικῆς Ἑνότητας καὶ συναντήθηκε μὲ μέλη τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ Τρικάλων καὶ ἄλλους Πολίτες (ξενοδοχεῖο Gallery Art στὸ ΚΤΕΛ). Ἐνημέρωσε τοὺς Τρικαλινοὺς γιὰ τὴν συγκρότηση τῆς Δημοκρατικῆς Πατριωτικῆς Ἑνότητας καὶ κάλεσε ὅλες τὶς ὄντως δημοκρατικὲς καὶ πατριωτικὲς δυνάμεις τοῦ τόπου μας νὰ συμπαραταχθοῦν σὲ μία μεγάλη συμμαχία γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν ἀνθελληνικῶν καὶ ἀντιλαϊκῶν πολιτικῶν, ποὺ ἐφαρμόζονται ἀπὸ τὸ διακομματικὸ πολιτικὸ κατεστημένο, τὸ ὁποῖο λυμαίνεται τὴν Ἑλληνίδα Πατρίδα καὶ ἀφανίζει τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, ξεπουλώντας τὴν Ἀνεξαρτησία καὶ τὴν Ἐδαφικὴ Ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδας, τὸν πλοῦτο καὶ τὸν μόχθο τοῦ Λαοῦ, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ῥωμῃοσύνης. Ἀκολούθησε εὐρεία, ἐνδιαφέρουσα κι ἐποικοδομητικὴ συζήτηση.

  1. 2. Στὸ πλαίσιο τῆς «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» ἡ πόλη τῶν Τρικάλων συγκαταλέχθηκε μεταξὺ ἕξι ἑλληνικῶν πόλεων στὸ ἐκ Βρυξελλῶν ἐκπορευόμενο πρόγραμμα γιὰ τὴν πιλωτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν«100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030 στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των αστικών περιοχών»τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὸ ὁποῖο προβλέπεται καὶ ἡ «βιώσιμη διατροφή», ποὺ περιλαμβάνει τὴν εἰσαγωγὴ καὶ τῆς σκωληκο-εντομοφαγίας ἕως τὸ τέλος τοῦ 2030.

Ἐν ὄψει αὐτοῦ τὸ Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ Τρικάλων ἀποφάσισε τὴν διοργάνωση εὐρείας καμπάνιας καταγγελίας καὶ ἀντιστάσεως σὲ αὐτὴ τὴν νέα ἀπειλή.

Μὲ ἀρχὴ κι αἰχμὴ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς σκωληκο-εντομοφαγίας, στρεφόμαστε κι ἐναντίον ὅλων τῶν παγκοσμιοκρατικῶν σχεδιασμῶν γιὰ τὴν πολύτροπη καὶ πολυεπίπεδη ὑποταγὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχό τους, ποὺ οἱ ―ἐκτὸς κι ἐντὸς Ἑλλάδος― Παγκοσμιοκράτες ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλουν μὲ τὴν πολύμορφη τρομοκρατία καὶ μέσω τῆς διαρκοῦς ἀνασφάλειας τῶν Πολιτῶν γιὰ τὴν Ὑγεία, τὴν Τροφή, τὸ Νερό, τὸν περιορισμὸ τῆς καλλιέργειας βρωσίμων φυτῶν καὶ τῆς ἐκτροφῆς οἰκοσίτων ζώων, τὴν γενικευμένη φτωχοποίηση καὶ τὴν ὑπεξαίρεση τῶν ἰδιοκτησιῶν τοῦ Λαοῦ, τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη κ.λπ.

Αὐτοὶ οἱ σχεδιασμοὶ ὑλοποιοῦνται ὑπὸ τὴν συστηματικὴ ἐπιβουλὴ πολλαπλῶν κρίσεων: ὑγειονομικῆς, ἐπισιτιστικῆς, ἐνεργειακῆς, κλιματικῆς, πυρηνικῆς, τραπεζικῆς-χρηματιστηριακῆς καὶ οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς ἄλλων «κρίσεων», ποὺ ἡ ἑωσφορικὴ διαστροφὴ τῆς Παγκοσμιοκρατίας ἀκατασχέτως ἐπινοεῖ, γιὰ τὴν μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ μὲ Ἐλευθερία καὶ Αὐτεξούσιο σὲ ὑποταγμένο καὶ ἄβουλο ἀνδρείκελο τοῦ Σατανᾶ.

Σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνες καλοῦμε νὰ συμπαραταχθοῦν ὅλοι οἱ Πολίτες τοῦ Νομοῦ Τρικάλων, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν καὶ κομματικῶν ἐντάξεων, γιατὶ οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἀντιμετωπίζουμε μᾶς ἀφοροῦν ὅλους· καὶ ἰδιαιτέρως τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας.

  1. 3. Μέλη καὶ φίλοι τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ Τρικάλων συναντῶνται κάθε Τρίτη στὸ πατάρι τῆς Αἴγλης (ξενοδοχεῖο Πανελλήνιο) ὧρες 6:00-9:00 μ.μ.

Ἐκεῖ προσκαλοῦμε νὰ μᾶς βροῦν ἐκεῖνοι ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ μᾶς γνωρίσουν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ Τρικάλων
2 Ἀπριλίου 2023

About Post Author

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ >